Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2013/NĐ-CP
Cập nhật: 14.06.2014 11:41
Hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch để hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về miễn giảm học phí.
Phòng CTSV đề nghị các SV tham khảo nội dung Thông tư để việc thực hiện đúng.
Hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch để hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về miễn giảm học phí.

Phòng CTSV đề nghị các SV tham khảo nội dung Thông tư để việc thực hiện đúng.

Tải Thông tư